STRUKTŪRA

Struktūra, biedrības pārvaldes institūcijas:

  1. Biedru sapulce ir EBSL augstākā lēmējinstitūcija. Biedru sapulceir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. Biedru sapulces kompetencē ietilpst: grozījumu izdarīšana statūtos; Valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana; lēmuma pieņemšana par EBSL darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju. 

  2. Izpildinstitūcija. EBSL izpildinstitūcija ar pārstāvības tiesībām ir Valde. Valde sastāv no četriem valdes locekļiem.Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu.

  3. Komitejas un komisijas. Atsevišķu EBSL mērķu īstenošanai un pārvaldībai EBSL Valde ir tiesīga veidot komitejas, apstiprinot to nolikumus, vadītājus un locekļus.

  4. Darba grupas. Noteiktu uzdevumu veikšanai Valde ir tiesīga izveidot darba grupas, nosakot to vadītājus un darba kārtību attiecīgajā darba grupā. 

  5. Struktūrvienības. Ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas EBSL teritoriālās un citas struktūrvienības. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar EBSL regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Valde.