Biedrības “Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā” Valde

  • Edgars Sedliņš - valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis
  • Oskars Gudrais - valdes loceklis

 

Valde ir Biedrības “Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā” (EBSL) izpildinstitūcija ar pārstāvības tiesībām.

Valde pārzina un vada EBSL lietas. Tā pārvalda EBSL mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un biedru sapulces lēmumiem. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.

Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.

Valdes locekļa ievēlēšana vai viņa pilnvaru izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru sapulces vai citas statūtos noteiktās institūcijas protokola izrakstu ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu, pievienojot tam valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli, vai viņa atsaukšanu.

saziņai: info@eurasiabusiness.lv